TOP | ABOUT | MOVIE | PHOTO | LINK | CONTACT1998年熊本県大津町にて結成。
2005年1stビデオ[onemake1]完成。
2006年2stビデオ[onemake2]完成。
2010年Free DVD[a focus] Free Magazine[A.I.I.MAGAZINE]を配布。
Kenichiro Seki
Masashi Tateishi
Hitoshi Tateishi
Kazuma Ueda
Yuta Nakasaka
Motokuni Sakai
Hikaru Tateishi
Ken Matsuoka
Yushi Wada
Ryo Kurihara